OTRA IL BARNEIDRETTSGRUPPE

IDE & VISJON

Utdanne dagens barn og unge gjennom idrettens trening og konkurranse, slik at de er forberedt på å takle livets skole med hensyn til psykiske, fysiske, tekniske, taktiske og sosiale utfordringer.

Lære barn og ungdom til å ta ansvar og følelsen av å oppnå resultater gjennom samarbeid.

OTRA IL BARNEIDRETTSGRUPPE

HOVEDMÅLSETTING

Arbeide for å få barn og ungdom til å drive aktiv idrett.

Gjennom aktiv idrett fremme vennskap og skape et godt miljø for alle medlemmer – Miljø skaper kvalitet.

Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og tilpasse seg de regler og normer, som gjelder innenfor et fellesskap.

Skape forståelse for begrepene ærlighet, respekt, glede, fellesskap, moral og etikk.

Forme dagens barn og ungdom til morgendagens ledere, trenere, utøvere og foreldre.

Legge til rette for en positiv overgang til nye miljøer m.h.t å skape nye venner i nye seriøse klubber, gi økonomiske muligheter, forberede idrettslige prestasjoner og fortsatt idrettslig aktivitet innenfor konkurranse eller mosjon i voksen alder.

OTRA IL BARNEIDRETTSGRUPPE

HOVEDSTRATEGI

Barneidrettsgruppen er underlagt Otra IL’s årsmøte og styre og er ansvarlig for å drive etter de mål og retningslinjer som til enhver tid er definert.

Barneidretten skal bygge på Otra IL’s bestemmelser og retningslinjer/bestemmelser utarbeidet av NIF og de enkelte særforbund.

Barneidrettsgruppen skal stå for utarbeidelse av:
Klare målsettinger
Organisasjonsstruktur
Strategiske planer og realisering av disse
Samarbeidsrutiner
Evaluerings- /Tilbakemeldingsrutiner
Gruppens budsjett og regnskap

Barneidrettsgruppen skal ha en klart definert organisasjon, som til enhver tid skal ha den bemanning og besette den kompetanse, som er nødvendig for å løse de oppgaver Otra IL’s styre pålegger den.

Barneidrettsgruppens styre består av følgende:
Leder Barneidrettsgruppen
Leder Sykkelgruppen
Leder Fotballgruppen
Leder Håndballgruppen
Leder Friidrettsgruppen
Leder Skigruppen
Leder Orienteringsgruppen

Leder Badmintongruppen

Den enkelte leder kan utpeke er erstatter. Erstatter må være representert i den enkelte særidretts styre.

Barneidrettsgruppen er ansvarlig, på vegne av særidrettsgruppene i Otra IL, for organisering, koordinering, gjennomføring og oppfølging av følgende aktiviteter for aldersgruppene:
Lek og allsidig aktivitet for barn i alderen 5 til 7 år.
Idrettsskole for gutter og jenter i alderen 8 til 9 år.
Utarbeiding og oppfølging av årsplan for aldersgruppen 10 til 12 år.

Barneidrettsgruppen skal forme et idrettsmiljø som tilbyr barn og ungdom et høyt faglig utdannings nivå, konkurranse/mestring tilpasset den enkelte utøver og lag, samt et positivt spennende og sosialt miljø.

Gi medlemmene utfordrende og dermed utviklende oppgaver. Alle skal få anledning til å utvikle seg og utnytte sine evner maksimalt.

Skaffe tilveie ledere og trenere som står for faglig kvalitet, sosial trygghet og evner å skape trivsel blant mennesker. Et positivt miljø skaper trivsel og utøveren kommer tilbake for mer trening og kamp.

Hente ledere og trenere fra eget miljø og utdanne de til kvalifiserte ledere og trenere. Arbeide for å få de unge til selv å bidra i form av ”dugnad”, slik at de er med å former sin egen klubb og ikke bare ”mottar”.

Aktivt arbeide for å få foreldre med i den daglige drift av Otra IL som ledere, trenere, dommere, sjåfører, tilskuere, faddere, foreldre kontakter og dugnadsarbeidere osv.. Det synes naturlig at foreldre er med på å forme det miljø deres barn utvikles i og bidrar til å oppnå egne og Otra IL sine målsettinger. Barn ønsker sine foreldre tilstede i leken og aktiviteten.

Hovedtrenere i Barneidrettsgruppen skal være over 18 år.

Felles utdanning av ledere, trenere, dommere, foreldre og utøvere.

Trener utdanning skal i tillegg til det rent idretts faglige også omfatte ernæring, treningspsykologi, idrettsskader osv..

Felles koordinering av interne krefter med hensyn til utdanning av våre ledere, trenere, foreldre og utøvere.

Hente eksterne konsulenter fra NIF, særforbund, idrettskretsen og den lokale skole til hjelp ved utdanning av ledere, trenere, foreldre og utøvere.

Samarbeide med Hornnes Videregående skole i deres utdanning av elever innenfor faget idrett. Som gjennytelse får Otra IL instruktører og ledere til gjennomføring av barneidretten.

Utvikle felles handlingsplan for barn og ungdomsarbeid i Otra IL.

Felles holdninger og verdinormer, mål og budskap, samt kontinuitet.

Samordning av kontigenter, treningsavgifter og honorarer.

Felles utspill overfor politikere, NIF, særforbund og idrettskretser (press gruppe)

Aktivt delta i forebyggende arbeid mot livsstilssykdommer, svekket helse, sykdom, mobbing, negative holdninger til samfunnet, narkotika og alkohol misbruk.

Skape sunne holdninger til idrett, skole og arbeid.

For at medlemmer skal identifisere seg og Otra IL skal oppnå målsettingene, vil medlemmene informeres og bevisstgjøres om de aktiviteter, retningslinjer og mål, som til enhver tid er gjeldende.

Det skal tilstrebes et krav om høy kvalitet på det Otra IL’s medlemmer utfører i Otra IL’s regi.

Otra IL Barneidrettsgruppe